ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τελευταία Ενημέρωση: 30 Νοεμβρίου  2021

Α. Εισαγωγή

H Εταιρεία  μας, ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία), που σκοπός της είναι ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, λαμβάνει σοβαρά υπόψιν την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών, των πελατών, των προμηθετών, των συνεργατών και των εργαζομένων σε αυτή. Για το λόγο αυτό ακολουθούμε με αυστηρότητα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η Πολιτική), η οποία διασφαλίζει  υψηλό  επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών και ερείδεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται και διατηρούνται, για προκαθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, για τους απολύτως απαραίτητους και νόμιμους χρόνους, τυγχάνουν δε  σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου και με μέθοδο που διέπεται από ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται, εν όψει των ανωτέρω νόμιμων και σαφών σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

 

Β. Στοιχεία Εταιρείας ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ Α.Ε.

Τα στοιχεία της Εταιρείας, στην οποία απευθύνεστε ή συναλλάσσεστε  καθ’ οιονδήποτε, έχουν ως κάτωθι:

Εμπορική Επωνυμία: ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ Α.Ε.

Έδρα: 1ο χλμ. ΑΣΤΡΟΥΣ – ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΑΦΜ: 081696741

ΔΟΥ: ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Αρ.Γ.Ε.Μ.Η 29069614000

και τα στοιχεία  του  Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων για την Α.Ε. είναι : Δουζένης Ιωάννης, email: dpo@douzenis.gr.

Γ. Αντικείμενο

Με την παρούσα Πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την εταιρεία μας για την καθ’ ολοκληρίαν προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών, των πελατών, των προμηθευτών, των συνεργατών, των εργαζομένων μας, καθώς και οιουδήποτε φυσικού προσώπου  συναλλάσσεται καθ’ οιονδήποτε  τρόπο μαζί μας, τα προσωπικά δεδομένα των οποίων τυγχάνουν επεξεργασίας και των χρηστών των ιστότοπων  www.douzenis.gr

Ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να σας ενημερώσουμε για το πώς συλλέγουμε, διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που σας αφορούν, όπως τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε εσείς.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την ανάρτηση αυτών στους Ιστότοπους  www.douzenis.gr

Σε κάθε περίπτωση σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα  Πολιτική, γιατί ενδέχεται να έχουμε κάνει αλλαγές βελτίωσής της.

Σε κάθε περίπτωση σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα  Πολιτική, γιατί ενδέχεται να έχουμε κάνει αλλαγές βελτίωσής της.

Δ. Ορισμοί

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«ειδικής κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι μεταξύ άλλων τα γενετικά, βιομετρικά, τα δεδομένα που αφορούν την υγεία, τη φυλετική ή εθνική προέλευση κ.α.

«επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή,

«υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

«εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας,

Ε.Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ως «νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων», εκ του οποίου απορρέει η παρούσα Πολιτική, νοείται ο υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών , ο Νόμος 4624/2019 ΦΕΚ Τεύχος Α’ 137/29-08-2019 και κάθε Νόμος ή Κανονισμός που έχει εκδοθεί σε συνέχεια ή για την εφαρμογή του ανωτέρω Γενικού Κανονισμού, καθώς και κάθε εθνικός νόμος που ισχύει και εφαρμόζεται και αφορά την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων γενικότερα.

ΣΤ. Τρόποι συλλογής των πληροφοριών σας

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς κάθε φορά που συναλλάσσεστε μαζί μας(είτε  απευθείας με εμάς, είτε μέσω τρίτων που ενεργούν εκ μέρους μας),όταν χρησιμοποιείτε τους  ιστότοπούς  μας ή όταν χρησιμοποιείτε τα τηλεφωνικά κέντρα μας ή τις εφαρμογές μας για κινητά και τα tablets. Επίσης, πληροφορίες που σας αφορούν συλλέγονται από εμάς:

– Μέσω των cookies του browser που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στους Ιστοχώρους μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε, να προωθήσουμε και να δρομολογήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του browser που χρησιμοποιείτε για τους σκοπούς της διαχείρισης του συστήματός μας και για να καταρτίζουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες στον Ιστότοπό μας, στατιστικού καθαρά χαρακτήρα, οι οποίες δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα κανενός φυσικού προσώπου.

– Όταν χρησιμοποιείτε τις φόρμες επικοινωνίας προκειμένου να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες ή να αναρτήσετε ένα σχόλιο.

– Όταν επικοινωνούμε εμείς μαζί σας.

– Όταν συνδέεστε στο wi-fi μας.

Ζ. Σκοποί συλλογής των δεδομένων

Προβαίνουμε  στη συλλογή των δεδομένων σας, ώστε να είμαστε σε θέση αφενός να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε, αφετέρου έχοντας ως στόχο να βελτιώσουμε το επίπεδό τους. Ειδικότερα, συλλέγουμε δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Για την επιτέλεση της εμπορικής μας δραστηριότητας.

2. Για οργανωτικούς λόγους (π.χ. λίστα πελατών/προμηθευτών)

3. Για να χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης δεδομένων προκειμένου να βελτιώσουμε τους ιστότοπούς μας, τα προϊόντα/ υπηρεσίες μας, τις σχέσεις μας με τους πελάτες και εν γένει να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες σας.

4. Για να διευθύνουμε και να προστατεύουμε με τον βέλτιστο τρόπο την επιχείρηση, τους ιστότοπούς μας και εν γένει τα συστήματά μας.

5. Για να συμμορφωνόμαστε με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

6. Για να σας εξυπηρετήσουμε σε περαιτέρω δραστηριότητες που θέλετε να διενεργήσετε.

7. Για να σας  παρέχουμε  εξατομικευμένες  υπηρεσίες  ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικές προτιμήσεις.

8. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα νέα μας και τις υπηρεσίες μας.

Η. Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Ανάλογα με τον σκοπό της επίσκεψής σας και την υπηρεσία που επιθυμείτε να λάβετε μέσω των  Ιστότοπών μας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε θα περιλαμβάνει πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, κ.λπ.

– Διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το πρόσωπό σας. Ειδικότερα:

– Στοιχεία ταυτότητας Πελάτη/Προμηθευτή, e-mail.

– Στοιχεία για την τιμολόγηση (π.χ. ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.,αριθ. τραπεζικής κάρτας πληρωμής, iban κλπ).

– Κατά την παραγγελία προϊόντων ή ενδέχεται να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

– Σε περίπτωση συμμετοχής σε κάποιο διαγωνισμό μας ή προωθητική μας ενέργεια, ενδέχεται να σας ζητηθεί ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, email, προσωπικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντα κλπ.

– Πληροφορίες συσκευής (π.χ. μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής, διεύθυνση IP, ρυθμίσεις συσκευής για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας κλπ.)

– Πληροφορίες τοποθεσίας (π.χ. GPS συσκευής σας κλπ.)

– Λοιπές πληροφορίες αναφορικά με την χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς (π.χ. αλληλεπίδραση με περιεχόμενο που προσφέρεται μέσω μιας Υπηρεσίας).

Θ. Χρόνος διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνον όσο χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε (π.χ. αποπεράτωση νομικής/φορολογικής διαδικασίας). Επιπλέον, ανάλογα με την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε προσδιορίζουμε το χρόνο της κατάλληλης περιόδου διατήρησης των δεδομένων.

Έχουμε το δικαίωμα να ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας, ώστε να μην δύνανται να συσχετισθούν με εσάς, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές επ΄ αόριστον, χωρίς άλλη ειδοποίηση προς εσάς.

Τα βιογραφικά σημειώματα που συγκεντρώνονται από την αρμόδια ΔιεύθυνσηΑνθρώπινου Δυναμικού, διατηρούνται για ένα έτος και στη συνέχεια καταστρέφονται, σύμφωνα με την Πολιτική Καταστροφής που ακολουθεί  η εταιρεία μας.

Ι. Πρόσβαση Τρίτων στα Προσωπικά Δεδομένα σας

Βασική  μας αρχή  αποτελεί η μη κοινοποίηση  των  πληροφοριών  σας σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς εμπορικής προώθησης χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Με στόχο  όμως  τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς εσάς, παρέχουμε πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων ή  μέρος αυτών, στο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μας. Οι εργαζόμενοι εκείνοι που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, χρησιμοποιούν  κρυπτογραφημένους κωδικούς, οι οποίοι ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε έμπιστους επιχειρηματικούς συνεργάτες που τηρούν τις προδιαγραφές του ΓΚΠΔ, αλλά και  στις αρμόδιες Αρχές, για να συμμορφωθούμε στους κανόνες της λογιστικής και της φορολογίας και εν γένει με τους κανόνες τις κείμενης νομοθεσίας, για να επιβεβαιώσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές που διέπουν τις υπηρεσίες μας, καθώς και για την επίτευξη ανωτέρου επιπέδου ασφάλειας της Εταιρείας.

Κ. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων

Η νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών  Δεδομένων σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε κατ’ αρχάς να ασκήσετε δωρεάν και με βάση όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο :

– Δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι να ενημερώνεστε για το ποιά δεδομένα σας έχουμε συλλέξει και τελούν υπό επεξεργασία από την Εταιρεία, την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας αυτών, τους τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων, ιδίως σε τρίτες χώρες καθώς και το χρόνο τήρησης τους.

– Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβειών επί των Προσωπικών Δεδομένων σας, ώστε να καταστούν ακριβή, υποβάλλοντας στην εταιρεία σχετική δήλωση με τα ακριβή Προσωπικά Δεδομένα σας.

– Δικαίωμα συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών Προσωπικών Δεδομένων σας, ώστε να καταστούν πλήρη, υποβάλλοντας στην εταιρία σχετική δήλωση με τα πλήρη Προσωπικά Δεδομένα σας.

– Δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων στις εξής περιπτώσεις: i. όταν τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, ii. όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, iii. όταν τα Προσωπικά Δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης, iv. προβλέπεται από το νόμο η υποχρέωση διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας, v. όταν έχουν συλλεγεί με τη προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών Προσωπικά Δεδομένα παιδιού, κατόπιν συγκατάθεσης του ή η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού

– Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, στις εξής περιπτώσεις: i. αμφισβητείτε την ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων σας και μέχρι να επαληθεύσει η Εταιρεία την ακρίβεια τους,ii. όταν αντί της διαγραφής, ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας, iii. όταν η Εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα Προσωπικά Δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων

– Δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας,

– Δικαίωμα φορητότητας, ήτοι να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία έχετε παράσχει στην εταιρεία μας, σε κατάλληλο μορφότυπο, εφόσον η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας έχει λάβει χώρα κατόπιν συγκατάθεσής σας ή υπήρξε απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης.

– Δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση (χωρίς αναδρομική ισχύ) που έχετε παράσχει για ζήτημα σχετιζόμενο με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Τα ανωτέρω λόγω δικαιώματα, ενδέχεται να περιοριστούν λόγω υποχρέωσης εφαρμογής άλλου νόμου, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αιτηθείτε τη διαγραφή δεδομένων, ενώ εμείς  υποχρεούμαστε να τα διατηρήσουμε βάσει νόμου.

Για όλα τα ανωτέρω και για την επίλυση οιασδήποτε απορίας αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία  μας ως κάτωθι:

– μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση dpo@douzenis.gr.

– με επιστολή προς: Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, κ. Δουζένη Ιωάννη

– Η εταιρεία ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ Α.Ε. θα απαντήσει δωρεάν στην αίτησή σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψιν της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων. Η εταιρεία θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

– Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, η εταιρεία θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Λ. Δικαίωμα καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email : contact@dpa.gr)

Επίσης έχετε δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Μ. Μέτρα Ασφαλείας

Η Εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά κα οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της Νομοθεσίας και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και έχει εκπαιδεύσει προσηκόντως το προσωπικό τηςκαι όλο το δίκτυο των συνεργαζόμενων με αυτην, μέσω των Πολιτικών και των Διαδικασιών Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, δεσμεύει  δε όλους τους συνεργάτες της, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της ως Εκτελούντες την Επεξεργασία με συμβάσεις που διέπονται από  εχέγγυα και διασφαλίσεις. Εάν για οποιοδήποτε λόγο θεωρείτε τη μεταξύ μας αλληλεπίδραση μη ασφαλή παρακαλούμε  να μας ενημερώσετε.

Ν. Newsletter

Η Εταιρεία μας αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνυμάτα  με σκοπό τη διαφήμιση και την απευθείας προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μας μέσω ενημερωτικού δελτίου (newsletter). Σε κάθε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σας κοινοποιούμε ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητά μας  και σας δίνουμε τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε και να ζητάτε, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, τον τερματισμό της επικοινωνίας και τη διαγραφή των δεδομένων σας από την εν λόγω βάση.

Ξ.Cookies

Η ιστοσελίδα μας λειτουργεί με ηλεκτρονικά μπισκότα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο σχετικά με την από μέρους μας χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων. Διαβάστε για την Πολιτική Cookies

Μετάβαση στο περιεχόμενο